TalentGoals

Competentiemanagement

20 juni 2018
TL
Jean-Marie Cardon

Wat is competentiemanagement van uit talenten perspectief?

Competenties duiken voortdurend op in de context van (onder andere) human resource management. Maar waar spreken we dan over? Als we het hebben over talentmanagement * of talentbeleid.

Wat zijn competenties ?  

Er zijn veel verschillende definities, maar doorgaans vinden we erin terug dat een competentie een combinatie is van kennisvaardigheden en attitudes. Competenties kunnen zowel op het niveau van de organisatie als van het individu omschreven worden. Een competentie kan je vertalen naar observeerbare eigenschappen. Eigenschappen die je kan observeren, zijn meetbaar en dus ook te managen.

Wat is competentiemanagement ?

Heel algemeen is competentiemanagement een manier om een organisatie en medewerkers aan te sturen of te managen waarbij men vertrekt van competenties. Het is een instrument om de ontwikkeling van de loopbaan van een medewerker op te volgen, maar ook om je organisatie te ontwikkelen. Het is een evenwichtsoefening tussen de organisatiedoelstellingen en de doelstellingen van de medewerkers.

Wat zijn competentieprofielen?

Competentieprofielen zijn sleutelelementen in het hele proces. Idealiter wordt in eerste instantie een profiel opgesteld voor de hele organisatie : welke competenties hebben we nodig om de organisatie optimaal te laten functioneren en ontwikkelen ? Daarna worden competentieprofielen per functie en per individu opgesteld.

Een competentieprofiel is niet hetzelfde als een functieprofiel. In een functieprofiel wordt omschreven welke taken iemand doet. Het is een eerder een statisch gegeven en in die zin ook minder geschikt om te gebruiken binnen een ontwikkelingsgericht perspectief. In een competentieprofiel ligt de nadruk op het waarom van de taken en hoe deze moeten uitgevoerd worden. Naast kennis en vaardigheden komen ook attitudes aan bod.

Om competenties meetbaar te maken, moet je ze dus vertalen naar te meten gedragsindicatoren. Die gedragsindicatoren worden omschreven voor verschillende niveaus van functioneren. Zo kan je bijvoorbeeld bepalen op welk niveau iemand functioneert bij aanwerving en naar aanleiding van een functioneringsgesprek bekijken hoe hij geëvolueerd is.

Wat is horizontale en verticale integratie?

Bedoeling is dat zo’n competentieprofiel gebruikt wordt in de verschillende fasen van het personeelsbeleid: het opstellen van de vacature, de werving en selectie, het onthaal en de coaching van nieuwe medewerkers, functioneringsgesprekken, het persoonlijk ontwikkelingsplan tot zelfs de exitgesprekken. Men spreekt dan van horizontale integratie. Competentieprofielen vormen op die manier de rode draad om alle personeelsprocessen op elkaar af te stemmen  en vormen zo de basis van een systematischere en gestructureerdere aanpak van het personeelsbeleid. Deze aanpak past dan ook binnen de toenemende professionalisering van de sector.

Daarnaast is ook verticale integratie aangewezen : de implementatie dient in de hele organisatie verspreid te worden, iedereen moet erbij betrokken worden. Idealiter vertrek je vanuit de top, met een duidelijke visie en missie, en verspreid je het competentiedenken naar alle medewerkers, in een voortdurende wisselwerking tussen de verschillende niveaus. Je hoeft echter niet noodzakelijk in deze volgorde te werken. Je kan bijvoorbeeld ook beginnen met het opstellen van competentieprofielen voor een aantal functies en van daaruit gaandeweg verder werken.

Wat bedoelen we met talentontwikkeling?

De laatste tijd is er meer en meer sprake van talentontwikkeling en talentbeleid. Waar ligt het verschil met competenties? Eigenlijk liggen ze in elkaars verlengde. Het uitgangspunt is echter anders: bij het beheren van competenties vertrek je vanuit functies en competentieprofielen, terwijl bij talenten de medewerkers het uitgangspunt vormen. Je gaat op zoek naar de sterke punten, de passies van mensen, zaken waar ze energie en motivatie uit halen en probeert die optimaal in te zetten binnen je organisatie.

Hoe introduceer je competentiemanagement bij je organisatie?

Binnen een kleine organisatie kan je de oefening makkelijker doen. Wil je echter competentiemanagement introduceren in een grotere organisatie, dan heb je er alle belang bij om dit projectmatig aan te pakken aan de hand van een gestructureerd proces, met de nodige middelen en rekening houdend met een aantal kritische succesfactoren.

jean.marie.cardon@gmail.com

0492639065

 

 

 

Wens je support

I’m Here To Assist You

Heb je support nodig bij een Profiler Form of  over het E platform?

Dan luister ik graag, waar ik kan bijdragen

Heb jij een vraag?

I’m Here To Assist You

Heb je een algemene vraag?

Dan luister ik graag, waar ik kan bijdragen

 

Contact gegevens

  • Kortrijksesteenweg 57B302
  • 8530 Harelbeke
  • 0492639065