The Blog

Engagement

Engagement op de werkvloer

Naast tevreden personeel heeft uw bedrijf ook nood aan geëngageerde medewerkers: werknemers die bereid zijn om die ‘extra mile’ te gaan. Hun passie en gedrevenheid stralen af op hun professionele activiteiten, en stellen hen in staat om van uw organisatie een topbedrijf te maken. Om het engagement van bevlogen werknemers te boosten, moet u wel weten wat hen drijft.

Belgische medewerkers voelen zich alsmaar minder tevreden en geëngageerd, en dat al zes jaar op rij. Het was opnieuw een van de conclusies van het betrokkenheidsonderzoek van SD Worx, dat sinds 2009 jaarlijks plaatsvindt. De cijfers liegen er niet om: de factoren die impact hebben op de betrokkenheid verdienen dringend meer aandacht.

Het rendement van engagement

Hoewel tevredenheid en betrokkenheid nauw samenhangen, is hun effect op de werkvloer niet hetzelfde. Een tevreden werknemer is niet noodzakelijk een geëngageerde werknemer. Die eerste doet zijn job graag en voelt zich daarbij goed. Maar een betrokken medewerker gaat nog een stap verder en zet sterke prestaties neer die de bedrijfsresultaten gunstig beïnvloeden.
Zo toont onderzoek aan dat sterke betrokkenheid leidt tot 13% meer productiviteit, 41% minder ziekteverzuim en 34% minder verloop. Bovendien scheppen geëngageerde werknemers een hechtere band met klanten, en komen ze ook energieker en loyaler voor de dag.

6 manieren om betrokkenheid te boosten

Als werkgever hebt u er dus alle belang bij te weten welke drijfveren hun bevlogenheid beïnvloeden, de zogenoemde ‘engagement drivers’. Er vallen in totaal zes zulke drivers te onderscheiden. Cruciaal bij elk van deze drijfveren is de rol van leidinggevenden. Een overzicht:

  1. Jobs moeten spannend blijven

Om betrokkenheid te stimuleren, moet een job vooral verrijkend, waardevol en inhoudelijk uitdagend aanvoelen. Het feit dat uit onderzoek blijkt dat werknemers meer tevreden zijn over ‘jobzekerheid’ dan ‘jobinhoud’, is een teken aan de wand. Belgische werknemers klagen vooral over een gebrek aan verantwoordelijkheid en afwisseling in hun job.

Autonomie verlenen is daarom heel belangrijk: wie meer verantwoordelijkheden krijgt, wordt zich sterker bewust van zijn bijdrage aan het team en de hele organisatie. Die autonomie kan uiteenlopend worden ingevuld: door bijvoorbeeld de werknemer de keuze te geven om zelf zijn tijd en werk in te plannen, of om een deel van zijn loonpakket zelf te kunnen samenstellen.

  1. Erkenning motiveert als een lopend vuurtje

De impact van erkenning op betrokkenheid wordt nog altijd onderschat. Werknemers die zich gewaardeerd voelen door hun oversten, hechten meer waarde aan hun job en putten er bijgevolg voldoening uit. Dat vertaalt zich op zijn beurt in meer gedrevenheid.
Werknemers erkennen kan op verschillende manieren: door te luisteren, informeren, ondersteunen … Bovendien werkt waarderen aanstekelijk: één compliment kan een hele werkvloer aanvuren.

  1. Groeimogelijkheden doen blijven

De categorie ‘groeimogelijkheden’ scoort traditioneel het laagst in de peilingen.

  • Onder de Belgische werknemers klaagt 53% over een gebrek aan groeikansen.

  • 39% laat zich ontevreden uit over de opleidingsmogelijkheden.

  • 93% van wie wél tevreden is over de doorgroeimogelijkheden, geeft aan voor onbepaalde tijd bij de organisatie te willen blijven.

Ruimte creëren voor groei is dus essentieel om talent te behouden en over de hele organisatie te spreiden.

  1. Ondersteuning maakt werk ‘werkbaar’

Sterk geëngageerde medewerkers geven vaker aan dat ze hun werk fysiek, mentaal en sociaal acceptabel vinden. Werkbaar, met andere woorden. Aan de leidinggevenden om te waken over de juiste balans tussen ‘belasting’ en ‘belastbaarheid’ voor elk van hun medewerkers. Ze mogen daarbij het belang van voldoende ondersteuning van collega’s – en hun eigen aandeel om dit te stimuleren – niet onderschatten.

  1. Een heldere en inspirerende missie, visie en strategie houdt iedereen betrokken

Over het algemeen scoren start-ups erg hoog op engagement. Reden: missie, visie en strategie van het bedrijf staan er nog haarscherp uitgelijnd. De praktijk leert immers dat werknemers die een duidelijke koers voor ogen hebben waarin ze geloven, zich meer betrokken voelen. Zo ontpoppen zij zich tot uw gedroomde ambassadeurs.

  1.  Een goede bedrijfs- en communicatiecultuur bindt

Een open communicatie- en bedrijfscultuur is nodig om betrokkenheid te doen kiemen. Als medewerkers zich kunnen vinden in de normen en waarden van het bedrijf zullen zij zich er ook sneller mee vereenzelvigen.

In een klimaat waar vrijheid en vertrouwen heersen, wordt ook ‘empowerment’ mogelijk. Motiverende communicatie berust op het transparant informeren en regelmatig betrekken van medewerkers, zodat iedereen zich met elkaar en met de organisatie verbonden voelt.

Heeft verloning impact op betrokkenheid?

 Hoe vreemd het misschien ook klinkt, loonmaatregelen op zich bieden geen garantie op meer betrokkenheid. Maar het omgekeerde geldt wel: een gammel loonbeleid heeft een negatieve impact.

Een Comp & Ben-beleid is dus wel degelijk nuttig om de retentie te verhogen, maar het zijn in eerste instantie de intrinsieke factoren – zoals erkenning, groeikansen en autonomie – die leiden tot een hogere mate van betrokkenheid.

In de huidige context van toenemende individualisering, de ‘war for talent’ en employer branding draagt flexibel verlonen actief bij om op te vallen als employer of choice. En het kan bovendien een hulpmiddel zijn om de ‘engagement drivers’ te verhogen.

Wenst u inzicht te krijgen in de potentiële business voordelen en de waarde van betrokkenheid en motivatie? jean.marie.cardon@gmail.com maakt tijd voor een gesprek. Telefoneren gaat voor u sneller? 0492 63 90 65

#JOBCOACHING​ .Lees meer over TalentManagement:  job engineering :www.atriumplan.be 

Jean-Marie Cardon

 

Waarde

Waarde voor klant, bedrijf & medewerkers?

In de jaren tachtig promoveerden ‘gedeelde waarden’ tot dé succesfactor van een organisatie (Peters & Waterman, 1983). In de jaren negentig inspireerden Hamel en Prahalad (1994) beleidsmakers tot het verankeren van de missie van de organisatie in kernwaarden en kerncompetenties. Kernwaarden vormen sindsdien een essentieel element van competentiemanagement (Van Beirendonck, 2001).

Competenties en waarden worden met elkaar verbonden. Meer algemeen blijft waarde gedrevenheid als mogelijk succesfactor een actueel thema in de managementliteratuur. Zo wordt gesteld dat waarden een sleutelrol spelen in het behalen van ‘buitengewone resultaten met heel gewone mensen’ (O’Reilly & Pfeffer, 2001). Vandaag krijgen waarden ook veel aandacht binnen breed maatschappelijke uitdagingen we denken hierbij aan ‘diversiteit’ of ‘duurzaamheid’. Steeds heerst de overtuiging dat men pas echt goed aan de slag kan gaan nadat men het over ‘waarden’ heeft gehad.

Waarden lijken niet langer abstracte richtinggevende principes of standaarden te zijn. Ze worden steeds vaker gezien als een middel, als een instrument om allerlei zaken te verwezenlijken. Het zijn niet louter vage principes, maar ‘dingen’ om mee aan de slag te gaan en meer te vernemen over de klanten, bedrijf en medewerkers.

Voor “waardegedreven” heeft Google geeft ongeveer 36.400 resultaten. ‘Value driven’ is goed voor ongeveer 25.900.000. Ook in de core business van een hogeschool met name het ontwikkelen van competenties, ontbreekt het begrip waarde niet langer. Aan het klassieke lijstje van competentieclusters – kennis, vaardigheden, attitudes – wordt steeds vaker ‘waarden’ toegevoegd. Het niveau van kennis en vaardigheden wordt al snel overstegen en heeft men het ook over attitudes en waarden. Dit zal meer en meer een belangrijke rol gaan spelen om rekening te houden en de waarde van mensen mee te nemen tijdens de screening en selectie. Dit zal een pluspunt zijn om sterkere teams te vormen en mensen aan uw bedrijf te koppelen.

Dat aan waarden de laatste tijd zoveel praktische meerwaarde wordt toegeschreven kan verwondering wekken. Het idee om waarden te gaan ‘managen’ wekt misschien weerzin op? Waarden zetten ons aan te dromen van een betere wereld, van een maatschappij die voor meer mensen perspectieven biedt, dromen van een beter bedrijf die meer talenten doet groeien. Klanten die zich beter begrepen voelen en zich hierdoor loyaler gaan opstellen.

Toch weten we allen dat we er voorzichtig moeten mee omspringen. Redenen kunnen zijn dat men het concept te snel aangrijpt zonder stil te staan bij de inhoud en betekenis ervan. Soms kiest men te snel voor één bepaalde aanpak zonder gebruik te maken van de rijkdom van diverse perspectieven van waaruit waarden kunnen worden benaderd. Het omgekeerde kan natuurlijk ook. Met dit artikel willen we bedrijven bewust maken dat ‘werken met waarden in organisaties zowel naar klanten als naar medewerkers’ een aanzienlijke verbetering zal teweegbrengen.

Wenst u inzicht te krijgen in de potentiële businessvoordelen en de waarde voor sales of teams? jean.marie.cardon@gmail.com maakt tijd voor een gesprek. Telefoneren gaat voor u sneller? 0492 63 90 65 ATRIUM MENTORING

GAJNO voor meer info over ons HR platform

#COACHING​ .Lees meer over AtriumMentoring:  job engineering :www.atriumplan.be 

Jean-Marie Cardon

 

HOLISTISCH

 

IS DE TOEKOMST EEN HOLISTISCH LEIDERSCHAP EN KLANTENBELEVING?

CEO, COO, CFO. Iedereen weet wie aan de top van het bedrijf staat. Maar wat als iedereen vanuit hetzelfde perspectief aan het werk was? Hoe dan ook, ongeacht hun positie, hoorde iedereen de stem van de klant in de organisatie op dezelfde wijze? Holistisch leiderschap, kan de toekomst zijn.

Het is belangrijk om te erkennen dat het concept van “wat er verwacht wordt door de klant” altijd verandert, en nooit meer dan nu. En het is niet een plotselinge verandering in de richting – het is een plotselinge wijziging in houding.

Door ons onderzoek en ervaring hebben we ontdekt dat klantinteracties vaak worden beheerd door verschillende functies of silo’s. Als gevolg hiervan is er geen holistische kijk op de klantenervaring, noch is deze ervaring met de bedoeling ontworpen vanuit het klantenperspectief. Hierdoor kunnen investeringen niet worden gerealiseerd waar ze het meest effect hebben.

Negen van de tien klantgerichte organisaties CX-transformaties bekeken dit verkeerd en zijn begonnen als een opzet binnen de organisatie die verbonden werd met een reeks projecten in het bedrijf. In plaats daarvan is het een onderzoek naar wat gewaardeerd wordt en wat vanuit het perspectief van zowel de klant als het bedrijf wordt ingevuld.

Teams dienen nauwer samen te werken, met grotere wendbaarheid naar hun rollen en verantwoordelijkheden voor een betere klanten ervaring. Als bedrijven ervoor kiezen om traditionele job titels te verwijderen als onderdeel van de strategie, kan het helpen om talent te behouden die anderszins door hun titel beperkt kunnen worden. “

Dr Tara Swart, een neurowetenschappelijke en leiderscoach, adviseert dat onderzoek ons ​​steeds aantoont dat het bevorderen van diversiteit en gevarieerde opvattingen binnen een bedrijf in overeenstemming is met verbeterde economische prestaties. “Dit komt doordat diversiteit innovatie stimuleert en een meer gediversifieerd scala aan ideeën en perspectieven op de werkplek.

Communicatie en transparantie kunnen worden verbeterd met een holistisch leiderschapsmodel. U kunt zaken bespreken en beslissen zonder dat u ze hoeft uit te brengen in verschillende delen van het bedrijf. Dit zal leiden tot elkaar beter begrijpen en een hogere klantenbeleving aanbieden doorheen alle lagen van het bedrijf. Klanten voelen een constructieve aanpak.

Men adviseert bedrijven voor men gaat beslissen om een holistische klantenbeleving structuur te implementeren, ze eerst dienen te herkennen wat het personeel motiveert. “Personeel dient in de cultuur van holistisch leiderschap, het verlangen hebben om het bedrijf te bouwen en de industrie te ontwikkelen. Als medewerkers worden gemotiveerd door interesse in de klantenbeleving en een brede waaier van verantwoordelijkheden, zal holistisch leiderschap een succes zijn. Ganjo biedt meerwaarde voor individuen en bedrijf

Wenst u inzicht te krijgen in de potentiële business voordelen en de waarde van data-driven sales? jean.marie.cardon@gmail.com maakt tijd voor een gesprek. Telefoneren gaat voor u sneller? 0492 63 90 65

#COACHING​ .Lees meer over AtriumMentoring:  job engineering :www.atriumplan.be 

Jean-Marie Cardon

[:]

Kwetsbaarheid

DOEN ANDEREN HUN BEST?

Eerder zal men vaststellen ” hun best niet doen” dan deze vraag te stellen. Waarom, is het een stuk eenvoudiger? Het wordt anders misschien een pijnlijke vraag , waarbij men zich gaat realiseren dat ondersteunen van mensen moeilijker is dan controleren. Denken vanuit anderen hun perspectief wordt dan moeilijk. Het blijkt dat mensen het soms lastig hebben om hulp te vragen. Wij willen altijd goed zijn en tevreden, maar zo zit het niet in elkaar. Einstein zei : ‘ Het belangrijkste is dat je niet stopt met vragen te stellen.’ Er is een reden dat nieuwsgierigheid bestaat. Zowel binnen jezelf als naar anderen toe. En stel je de vraag” waarom denk ik of voel ik dit?”. Wat als iemand dan geen hulp wenst? Is eigenlijk de emotie van kwetsbaarheid ‘niet willen voelen’ en jou niet het vertrouwen wenst te geven. Hoe zou het voor jou voelen om zich kwetsbaar op te stellen en nu nogmaals dezelfde vraag te stellen? Wat zou je meer kunnen bereiken zowel in de business als op menselijk vlak?

Wenst u inzicht te krijgen in de potentiële business voordelen en de waarde van data-driven sales? jean.marie.cardon@gmail.com maakt tijd voor een gesprek. Telefoneren gaat voor u sneller? 0492 63 90 65

#JOBCOACHING​ .Lees meer over AtriumMentoring:  job engineering :www.atriumplan.be 

Jean-Marie Cardon

 

Departures

HOE GEGEVENS OVER COMMUNICATIE & GEDRAG PROACTIEF KAN WORDEN INGEZET OM SNELLER EEN COMPETITIEVE SALES ORGANISATIE TE BOUWEN?

Uit ons onderzoek bij een Nederlandse klant bleek dat betere communicatie data een geweldige impact heeft om de sales teams te motiveren en de bekende sales problemen aan te pakken. Iedereen was bewust dat men waarde dient toe te voegen of voldoende projecten in de sales funnel dient te hebben. Maar, wat,hoe en waar men diepere informatie kon vinden, dit was waar de manager vandaag mee kampte. Er is vaak te weinig tijd om nog beter aan te sturen en waren de sales vervallen in oude gewoontes. Veel bezoeken bij bestaande klanten zonder meerwaarde. Dank zij onze co creatie was het mogelijk ons vernieuwend concept in te zetten en de manager te helpen om sneller beslissingen te nemen. Wij ondersteunden hem door te gidsen op basis van deze informatie en proactieve zijn salesteam specifieke skills aan te leren. Wendbaarheid en creatievere inzet zorgde dat zij tijd vrij konden maken om de nieuwe strategie uit te voeren. Het verbinden van mens, data,proces zorgt ervoor dat wij deze inzichten konden koppelen aan procesoptimalisatie en ervaringsgericht leren.

Wenst u inzicht te krijgen in de potentiële business voordelen en de waarde van data-driven sales? jean.marie.cardon@gmail.com maakt tijd voor een gesprek. Telefoneren gaat voor u sneller? 0492 63 90 65

#JOBCOACHING​ .Lees meer over AtriumMentoring:  job engineering :www.atriumplan.be 

Jean-Marie Cardon

[:]

GEN Z

 

“MAKE WAY FOR GEN Z!.”

Ik las gisteren over Gen Z, conclusie, na de generatie XY zou deze generatie creatiever, data native en zichzelf meer voorop stellen.

Toch willen zij ook niet in een vakje worden gedrukt net zoals andere generaties. Generatie denken, zegt enkel iets over een periode en dit was het , generaties is enkel een LABEL. Maar wat is nu belangrijk uit dit verhaal.

Komt de volgende situatie je ook bekend voor, je hebt een tijd dienen te wachten op de kwartaalanalyse, en ze hebben alle kosten , omzetten, marges van de klant in kaart gebracht. En de uitkomst 80% van de winst wordt gegenereerd door 20% van de klanten.

Maar dan is de vraag….. Wat is de volgende stap en hoe implementeer je dit? Heb je vandaag nog voldoende aan dergelijke analyses, en durf je beslissingen te nemen op basis van deze info?

Niet meer data heb je nodig maar RIJKERE en dus BETERE.

Nuttig om de GenZ even terug erbij te nemen, DATA,PEOPLE, CREATIVE omgaan met processen.

Wat vooral belangrijk wordt is het verbinden van de klantwaarde en het implementeren van deze gedachten in de organisatie.

Om een bedrijf door de huidige complexiteit te loodsen is het  essentieel over exacte informatie te beschikken , de kosten zo laag mogelijk houden en competitief te blijven.

Hiervoor heb je een wendbare organisatie nodig , dus creatieve mensen die willen leren door ervaren. Uniek , neen gewoonweg een digitaal verrijking, zou de nadruk op ontwikkelingen om efficiënte en ruimere  gegevensverzameling te produceren een verstandige en noodzakelijke keuze zijn. Jouw mensen betrekken en hun creativiteit aanwakkeren om zich sneller en beter te kunnen aanpassen. En de bedrijfsprocessen optimaliseren met een plooibaar en eenvoudiger workflow.

Geen  eenvoudige opgave,waar beginnen om dit succesvol te laten verlopen?

Wenst u inzicht te krijgen in de potentiële business voordelen en de waarde van data-driven sales? jean.marie.cardon@gmail.com maakt tijd voor een gesprek. Telefoneren gaat voor u sneller? 0492 63 90 65

#JOBCOACHING​ .Lees meer over AtriumMentoring:  job engineering :www.atriumplan.be 

Jean-Marie Cardon

[:]